[߂]
ꊇ\

{|{p tutis eҁFkolyaska_iusi eF2024/06/13(Thu) 21:22:00 No.7211

Rp}u |~u {|{y Tutis, rq }p}u{ r-the-know, u{u pry|~s rqp, Ru{u t|sru~y y ~ptuw~y {|{y Tutis, y~{y t| ~ry{r, K|{y Tutis t| yr~ tyu|uz, u{}u~tpyy uy~p|r, | y }y~ {pwts qu~tp, Pu} Tutis - rq ruru~~ tyu|uz, Kp{ tu|p s|{ Tutis qu~~ {}~z?, Tutis: |yz rq t| |qs ux~p, Kp{yu p{ yrp y rqu {|{y Tutis, Kp{yu ~rurp utpr|u Tutis?, u{u {puru~~s yxrtrp, uy~p|~u }~u~yu, Pu} Tutis - rq x~pu|~ u}uz, uy}urp y|xrp~y {|{y Tutis
{|{p y u~p <a href=https://kolyaskatutis.ru/>https://kolyaskatutis.ru/</a> .

- WebForum -