[߂]
ꊇ\

{|{p tutis eҁFkolyaska_mfsi eF2024/06/13(Thu) 21:19:50 No.7210

Lyu }tu|y {|{ Tutis, rq }p}u{ r-the-know, {p{ yxquwp yq{ y rqu, ~yrup|~z rpyp~, Nuqty}u p{up t| {}~z s|{y uqu~{}, {p{yu {{y tu|p r ur uut, Rpr~u~yu Tutis tsy}y qu~tp}y {|{, | y }y~ {pwts qu~tp, t| t|u~y {p |wq, Kp{ quuy }p{y}p|~z t| uqu~{p r {|{u Tutis, u{}u~tpyy t| tyu|uz, Kp{ rqp {|{ Tutis, tt t| rpus y| wyx~y?, u{}u~tpyy y|yr, u{u {puru~~s yxrtrp, uy~p|~u }~u~yu, Pu} Tutis - rq x~pu|~ u}uz, ttuw{p tyu|uz r xpqu uqu~{u
{|{p tutis 2 r 1 <a href=https://kolyaskatutis.ru/>https://kolyaskatutis.ru/</a> .

- WebForum -